Filter
Anode Aluminium
Artikelnummer : F18-6126A

SX-A, DPS-A, DPS-A OXI

Ref.-Nr. 18-6126A

Ref.-Nr. 3888816

66,29 €*
Anode Aluminium
Artikelnummer : F18-6127A

SX-A, DPS-A, DPS-A Oxi

Ref.-Nr. 18-6127A

Ref.-Nr. 3888813

57,19 €*
Anode Aluminium
Artikelnummer : F18-6125A

OMC SX Cobra und Volvo Penta SX Cobra

Ref.-Nr. 18-6125A

Ref.-Nr. 3586461

50,40 €*
Anode Magnesium mit Schrauben
Artikelnummer : F18-6127M

SX-A, DPS-A, DPS-A OXI

Ref.-Nr. 18-6127M

Ref.-Nr. 3888815

76,04 €*
Anode Zink
Artikelnummer : F18-6125Z

OMC SX Cobra und Volvo Penta SX Cobra

Ref.-Nr. 18-6125Z

Ref.-Nr. 3854130

44,66 €*
Anode Zink
Artikelnummer : F18-6123Z

Für Volvo Penta Transom

Ref.-Nr. 18-6123Z

Ref.-Nr. 873395

42,73 €*
Anode Zink mit Schrauben
Artikelnummer : F18-6126Z

SX-A, DPS-A, DPS-A OXI

Ref.-Nr. 18-6126Z

Ref.-Nr. 3888817

58,80 €*
Anode, Aluminum
Artikelnummer : F18-6009A

Ref.-Nr. 18-6009A

Ref.-Nr. 875815

Ref.-Nr. 18-6009A

Ref.-Nr. 875815

38,25 €*
Anode, Aluminum
Artikelnummer : F18-6028A

Ref.-Nr. 18-6028A

Ref.-Nr. 3853818

Ref.-Nr. 3855412

Ref.-Nr. 3863193

Ref.-Nr. 984513

Zur Verwendung an Antrieben: 2.3L (1987-90)
2,6L / 3,5L / 4,6L (1989), 3,0L / 4,3L/5,0L/5,8L
(1987-93), 5,7L (1987-92), 7,4L (1987-88

Ref.-Nr. 18-6028A

Ref.-Nr. 3853818

Ref.-Nr. 3855412

Ref.-Nr. 3863193

Ref.-Nr. 984513

42,04 €*
Anode, Aluminum
Artikelnummer : F18-6004A

290, 290A, 290ADP, 290B

Ref.-Nr. 18-6004A

Ref.-Nr. 852835

Ref.-Nr. 873178

33,63 €*
Anode, Aluminum
Artikelnummer : F18-6000A

Ref.-Nr. 18-6000A

Ref.-Nr. 832598

Ref.-Nr. 873179

200, 250, 250C, 250D, 270, 270B, 270C, 270D, 275, 280,

280C, 280D, 280DP, 280L, 280PT

Ref.-Nr. 18-6000A

Ref.-Nr. 832598

Ref.-Nr. 873179

42,58 €*
Anode, Magnesium
Artikelnummer : F18-6106

280DP, 290DP

Ref.-Nr. 18-6106

Ref.-Nr. 875821

76,04 €*
Anode, Magnesium
Artikelnummer : F18-6105

290, 290A, 290ADP, 290B

Ref.-Nr. 18-6105

Ref.-Nr. 852835

Ref.-Nr. 873178

44,33 €*
Anode, Magnesium
Artikelnummer : F18-6104

Ref.-Nr. 18-6104

Ref.-Nr. 832598

Ref.-Nr. 873179

200, 250, 250C, 250D, 270, 270B, 270C, 270D, 275, 280,

280C, 280D, 280DP, 280L, 280PT

Ref.-Nr. 18-6104

Ref.-Nr. 832598

Ref.-Nr. 873179

87,93 €*
Anode, Magnesium
Artikelnummer : F18-6125M

OMC SX Cobra und Volvo Penta SX Cobra

Ref.-Nr. 18-6125M

Ref.-Nr. 3855610

87,93 €*
Anode, Magnesium mit Schraube
Artikelnummer : F18-6126M

SX-A, DPS-A, DPS-A OXI

Ref.-Nr. 18-6126M

Ref.-Nr. 3888818

72,94 €*
Anode, Zink
Artikelnummer : F18-6028

Ref.-Nr. 18-6028

Ref.-Nr. 3853818

Ref.-Nr. 3855411

Ref.-Nr. 3855412

Ref.-Nr. 984513

Zur Verwendung an Antrieben: 2.3L (1987-90)
2,6L / 3,5L / 4,6L (1989), 3,0L / 4,3L/5,0L/5,8L
(1987-93), 5,7L (1987-92), 7,4L (1987-88)

Ref.-Nr. 18-6028

Ref.-Nr. 3853818

Ref.-Nr. 3855411

Ref.-Nr. 3855412

Ref.-Nr. 984513

42,04 €*
Anode, Zink
Artikelnummer : F18-6005

AQ250, 270, 270T, 275

Ref.-Nr. 18-6005

Ref.-Nr. 875805

29,24 €*
Anode, Zink
Artikelnummer : F18-6001

Ref.-Nr. 18-6001

Ref.-Nr. 838929

AQ200, MD19, 21, 27, 29, 32, 2003, AQ30, 31, 40, 41
Für Frischwasserkühler

Ref.-Nr. 18-6001

Ref.-Nr. 838929

13,61 €*
Anode, Zink
Artikelnummer : F18-6130

Für Volvo IPS Antriebe

Ref.-Nr. 18-6130

Ref.-Nr. 3593881

53,20 €*
Anoden Satz Aluminium
Artikelnummer : F18-6128A

Volvo SX-A & DPS Antriebe

Ref.-Nr. 18-6128A

Ref.-Nr. 3888816

70,23 €*
Anodensatz Magnesium
Artikelnummer : F18-6128M

Volvo SX-A & DPS Antriebe

Ref.-Nr. 18-6128M

Ref.-Nr. 3888818

99,77 €*
Anodensatz Zink
Artikelnummer : F18-6128Z

Volvo SX-A & DPS Antriebe

Ref.-Nr. 18-6128Z

Ref.-Nr. 3888817

90,48 €*
Anodensatz Zink
Artikelnummer : F18-6129Z

Volvo DPH Antriebe

Ref.-Nr. 18-6129Z

Ref.-Nr. 3588746

88,87 €*